Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Alu-Light Technics B.V.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door Alu-Light Technics B.V. worden gesloten alsmede alle (rechts)verhoudingen die daarvan het gevolg kunnen zijn. De wederpartij van Alu-Light Technics B.V. wordt hierna aangeduid als ‘afnemer’, waaronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Alu-Light Technics B.V. een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
1.2
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk door Alu-Light Technics B.V. van de hand gewezen, tenzij toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door de directie van Alu-Light Technics B.V. is aanvaard. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van Alu-Light Technics B.V. zijn overeengekomen.
1.3
De afnemer met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd verklaart zich ermee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met Alu-Light Technics B.V. te sluiten overeenkomsten.
1.4
Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst
2.1
Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Alu-Light Technics B.V., zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn geheel vrijblijvend.
De afnemer kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van Alu-Light Technics B.V. en/of haar toeleveranciers. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.2
Alu-Light Technics B.V. heeft het recht om haar gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de afnemer ondertekende overeenkomst. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door een afnemer heeft Alu-Light Technics B.V. het recht
om haar gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van een digitale bevestiging van de bestelling.
2.3
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Alu-Light Technics B.V. Alleen indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Elektronisch contracteren en factureren.
3.1
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de afnemer een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze  voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.2.
Alu-Light Technics B.V. is niet gehouden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de afnemer informatie te verstrekken over:
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de afnemer te raadplegen zal zijn;
– de wijze waarop de afnemer invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
– de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan Alu-Light Technics B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de afnemer te raadplegen zijn.
3.3
Alu-Light Technics B.V. is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de afnemer van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de afnemer.
3.4.
Bij elektronische facturering door Alu-Light Technics B.V. zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
4.1
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de diensten van Alu-Light Technics B.V.en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Alu-Light Technics B.V. ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, offertes,
tekeningen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen uitsluitend toe aan Alu-Light Technics B.V.
4.2
Het is de afnemer niet toegestaan om offertes van Alu-Light Technics B.V. en/of in het kader daarvan door Alu-Light Technics B.V.verstrekte documentatie aan derden ter beschikking te stellen.
4.3
De afnemer mag door Alu-Light Technics B.V. geleverde producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die Alu-Light Technics B.V.. of haar toeleverancier aan de producten heeft toegekend. Alu-Light Technics B.V.. is gerechtigd de afnemer instructies te geven ten aanzien van het gebruik van haar merken, logo’s en verpakkingen en de merken, logo’s en verpakkingen van haar toeleveranciers alsmede het gebruik te verbieden.

Artikel 5 Prijzen
5.1
Alle door Alu-Light Technics B.V. opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief  omzetbelasting, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief emballage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2
Alu-Light Technics B.V. is gerechtigd kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van overheidswege aan de afnemer door te berekenen.
5.3
Indien een toeleverancier van Alu-Light Technics B.V. haar prijzen tussentijds verhoogt, is Alu-Light Technics B.V. gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen aan de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4
Indien noodzakelijk, wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Alu-Light Technics B.V.

Artikel 6 Betaling
6.1
Betaling dient te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Alu-Light Technics B.V. Verrekening en opschorting van betaling is niet toegestaan. Ook het recht van retour is hierbij uitgesloten.
6.2
Indien de facturen niet binnen 8 dagen na factuurdatum zijn voldaan, is de afnemer, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Alu-Light Technics B.V. direct en volledig opeisbaar.
6.3
Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Alu-Light Technics B.V.  aangegeven wijze.
6.4
Vanaf de datum dat de afnemer in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal Alu-Light Technics B.V.  aanspraak maken op vertragingsrente van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt, vanaf de eerste vervaldag tot de algehele voldoening en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van euro 40,00;
6.5
Alu-Light Technics B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend bij vooruitbetaling te leveren.
6.6
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Alu-Light Technics B.V. op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
6.7
Alu-Light Technics B.V. zal de door de afnemer gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente laten strekken Alu-Light Technics B.V. kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Alu-Light Technics B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Alu-Light Technics B.V., totdat alle vorderingen die Alu-Light Technics B.V. op de afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.
7.2
Voor het geval de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan Alu-Light Technics B.V. een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de afnemer terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 8 Leveringstermijnen en leveringen
8.1
Alle genoemde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.2
Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer geen aanspraak op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.3
Indien vervoer van producten onderdeel uitmaakt van de tussen Alu-Light Technics B.V. en afnemer gesloten overeenkomst bepaalt Alu-Light Technics B.V. de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alu-Light Technics B.V.. is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door Alu-Light Technics B.V. afzonderlijk worden gefactureerd. Indien de afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de afnemer. Transport
en/of verzending geschiedt steeds voor risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4
Indien zaken op afroep worden besteld zullen deze maximaal 6 weken op afroep ter beschikking gehouden worden. Indien de zaken binnen deze periode niet zijn afgenomen zullen deze alsnog op kosten van de afnemer worden geleverd en gefactureerd.
8.5
Per project geldt een maximum van 4 deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, waarbij de maximale periode van 6 weken waarin de zaken op afroep ter beschikking worden gehouden, gehandhaafd blijft.
8.6
De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren en dit binnen 48 uur te melden bij Alu-Light Technics B.V. , bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 9 Overmacht
9.1
Alu-Light Technics B.V. is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
9.2
Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan ziekte van personeel of directie, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van roerende zaken bij transport naar Alu-Light Technics B.V. of de afnemer, niet of niet tijdige levering van roerende zaken door toeleveranciers van Omega-
Lite B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Alu-Light Technics B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden,
het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.

Artikel 10 Reclame
10.1
Reclames over verkeerde uitvoering van orders of over ondeugdelijke leveringen, dienen uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk bij Alu-Light Technics B.V. te worden ingediend.
10.2
Indien de reclame niet tijdig bij Alu-Light Technics B.V. is ingediend, zal Alu-Light Technics B.V. deze niet meer in behandeling nemen, tenzij door de afnemer wordt aangetoond dat hij het gebrek binnen acht dagen na levering niet had kunnen ontdekken.
10.3
Alu-Light Technics B.V.dient in staat te worden gesteld de ingediende reclames te controleren.
10.4
Indien Alu-Light Technics B.V.van mening is dat de reclame gegrond is, zal zij slechts verplicht zijn tot herstel of opnieuw leveren van geleverde zaken. De gereclameerde zaken dienen franco aan Alu-Light Technics B.V. te worden geretourneerd. Het transport en alle daaraan verbonden kosten
zijn voor rekening van de afnemer. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer. De zaken kunnen slechts worden geretourneerd nadat Alu-Light Technics B.V. hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11 Garantie
11.1
Alu-Light Technics B.V.verleent, indien aanwezig, fabrieksgarantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik zijn ontstaan. Alu-Light Technics B.V.zal nimmer meer garantie verstrekken dan door de betreffende fabrikanten/toeleveranciers wordt verleend.
11.2
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken in of veroorzaakt door lampen, glaswerk, batterijen en accu’s en/of gebreken die (mede) het gevolg zijn van (i) normale slijtage, (ii) het door (personeel van) de afnemer niet in acht nemen van door Alu-Light Technics B.V. gegeven of op verpakkingen of in gebruiksaanwijzingen vermelde instructies, (iii) ander gebruik dan het normale voorziene gebruik, (iv) onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken van de producten of achterstallig onderhoud, (v) het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten, (vi) naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de afnemer op maat geproduceerde en geleverde producten of diensten of (vii) vandalisme,
weersinvloeden en/of andere externe oorzaken. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Alu-Light Technics B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
In geval van toerekenbare tekortkomingen van Alu-Light Technics B.V. in de nakoming van de overeenkomst zal de afnemer Alu-Light Technics B.V. in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval Alu-Light Technics B.V. de overeengekomen prestatie alsnog verricht is zij nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
12.2
Indien van de afnemer in redelijkheid niet meer kan worden gevergd Alu-Light Technics B.V. nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel Alu-Light Technics B.V.definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens de afnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Alu-Light Technics B.V. voor door de afnemer geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag
dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Alu-Light Technics B.V.in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Alu-Light Technics B.V. voor de betreffende schade niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van Alu-Light Technics B.V. beperkt tot maximaal 50% van het door Alu-Light Technics B.V. oor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de afnemer gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.
12.3
Aansprakelijkheid van Alu-Light Technics B.V. voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (eind)afnemers van de afnemer, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.
12.4
Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Alu-Light Technics B.V. geen beroep doen wanneer er van de zijde van Alu-Light Technics B.V. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
12.5
Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid van Alu-Light Technics B.V.gelden tevens in het kader van eventuele nadeelcompensatie wegens dwaling.
12.6. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan Alu-Light Technics B.V. zich bij (de uitvoering van) de overeenkomst bedient.

Artikel 13 Geschillen en bevoegde rechter
13.1
Op alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
13.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), worden berecht door de rechtbank van de vestigingsplaats van Alu-Light Technics B.V., behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Alu-Light Technics B.V.
behoudt zich het recht voor naar haar keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van gedaagde.

Mei 2019

Arabic AR Dutch NL English EN French FR